System CCS 300 ett unikt conveyorsystem

CCS 300

är nytänkande inom materialhantering och conveyorteknik. Systemet ger effektivare produktionsflöden, därmed minskar kostnaderna samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att monotona och stressande arbetsuppgifter minskar.


Flexibelt

System CCS 300 används inom
produktions- och montagelinjer
samt lager och distributions-
system. Produktbäraren an-
passas till de produkter som
transporteras. Systemet är
moduluppbyggt och enkelt
utbyggbart vid framtida behov.
Systemfördelar

 Växlingsbart i 2 eller 3
   riktningar.

•  300 kg lastkapacitet
   per produktbärare.

 Systemet är av-
   vinklingsbart i höjdled.

 Modulenheter för enkel
   om- och utbyggnad.

 Smörjfritt och avspol-
   ningsbart material.

 Skräddarsydd - fri
   layout - lösning.

 Beröringsfritt
   adresseringssystem.

 Automatik med PLC
   och PC.

• Förändringsbar hastig-
   het mellan sektionerna.

Växel, läge 1
 
Växel, läge 2
Lastkapacitet 300 kg
 
AdresseringssystemProduktbärare
Produktbäraren kan helt anpassas till det gods som
transporteras och efter kundens önskemål.
Olika typer av produktbärare kan användas inom
samma transportsystem.
Bilden visar ett exempel på anpassad produktbärare.
Lastkapacitet
Conveyorvagnen kan bära en last av 300 kg.
Produktbäraren är monterad på conveyorvagnen.
Conveyorvagnen
Conveyorvagnen har en till två stycken drivvagnar som
löper i banprofilen på dess inre skänklar.
Två upphängningspunkter ger conveyorvagnen
stabil gång.
Drivskruv
Convyorbanans drivskruv är monterad i banp-
profilens inre ovankant.
Drivenhet
Conveyorbanans drivenhet har en snäckväxelmotor
som roterar drivskruven via en kuggrem.
Drivenheten monteras ovanpå banprofilen.
Buffertplats
Conveyorbanan kan förses med stopp eller buffert-
platser, så kallad ”power and free” funktion, där
man temporärt stannar conveyorvagnen utan att
stoppa drivenheten på den aktuella drivsträckan.
Detta möjliggör fortsatt transport av övriga vagnar
på drivsträckan.
Tvåvägsväxel
Tvåvägsväxel med vars hjälp man växlar conveyor-
vagnen till anslutande bansektioner.Växeln man-
övreras med en pneumatikenhet som är monterad på
banprofilen ovanför växeln. Tillverkas i vänster och
högerutförande.
Trevägsväxel
Trevägsväxel med vars hjälp man växlar conveyor-
vagnen till anslutande bansektioner i tre olika
riktningar. Växeln manövreras av en pneumatikenhet
som är monterad på banprofilen ovanför växeln.
Vertikal- och avvinklingsbar transport
Conveyorbanan är avvinklingsbar i höjdled
för att klara nivåskillnader.
Transport mellan olika nivåer kan även ske
med conveyorsystemets vertikaltransportör.
Montering
Conveyorbanan monteras i tak, väggar eller
via golvbundet ställage med standardiserade
upphängningskonsoler och klämbyglar.
Styrsystem
Conveyorvagnen kontrolleras och styrs till förut-
bestämda adresser inom anläggningen med ett PLC
baserat automatiskt adresseringssystem. Beröringsfria
avläsare och signalgivare läser conveyorvagnarnas
position inom anläggningen. Adresseringssystemet kan
integreras med ett överordnat kundanpassat system.BACK <<< Tillbaka till föregående sida      |      Tillbaka till Sökstruktursidan >>> HOME
Alla rättigheter erhållna Q-MHS